Regulamin sklepu internetowego NZOZ VIAMED

Sklep internetowy NZOZ VIAMED jest prowadzony przez Joanna Mirowska-Wieczorek ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Psychosomatyczna VIAMED ul. Szewska 6a, 20-086 Lublin, Tel. 48 81 506 58 58, NIP: 712-155-36-12, REGON 060662183.

SŁOWNICZEK

Beneficjent (Pacjent) -Klient lub osoba uprawniona do korzystania z Produktów lub Usług medycznych zakupionych w Sklepie Internetowym przez Klienta.

Joanna Mirowska-Wieczorek ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Psychosomatyczna VIAMED ul. Szewska 6a, 20-086 Lublin – placówka medyczna należąca do NZOZ VIAMED jako podmiotu leczniczego.

Karta produktu – opis Produktu lub Usług medycznych udostępnianych w  Sklepie Internetowym.

Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów na swój lub cudzy rachunek.

Formularz Zamówienia – dokument dostępny w sklepie NZOZ VIAMED, zapewniający funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta Produktów bądź Usług medycznych do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: ilość Produktów bądź Usług medycznych, dane do faktury, formy płatności, sposób dostawy..

NZOZ VIAMED – Joanna Mirowska-Wieczorek ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Psychosomatyczna VIAMED ul. Szewska 6a, 20-086 Lublin, Tel. 48 81 506 58 58, NIP: 712-155-36-12, REGON 060662183.

Przelewy 24 – system płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep Internetowy, pozwalający na szybkie płatności za Usługi medyczne nabywane w Sklepie Internetowym. Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. 

Podmiot realizujący płatność – podmiot zewnętrzny w stosunku do NZOZ VIAMED pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – wiadomość e-mail wysłana przez Sklep Internetowy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzająca, że zamówiona usługa może zostać zrealizowana

Produkt – produkt dostępny dla Klientów w Sklepie Internetowym.

 

Sklep Internetowy – prowadzony przez NZOZ VIAMED sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.euromedis.pl

Usługa – Usługa medyczna dostępna dla Klientów w Sklepie Internetowym.

Usługa medyczna – badanie lekarskie, medyczne lub diagnostyczne, mająca na celu utrzymanie, przywrócenie lub poprawę stanu zdrowia Klienta lub Beneficjenta, w tym także działania profilaktyczne, zakupione w Sklepie Internetowym.

Zamówienie – oświadczenie woli nabycia przez Klienta Usługi w Sklepie Internetowym wyrażone poprzez umieszczenie Produktu bądź/i Usługi w Formularzu Zamówienia i przejście do kolejnego kroku – „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa:
 • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,
 • warunki składania Zamówień na Usługi oferowane przez NZOZ VIAMED i dostępne w Sklepie Internetowym,
 • uiszczania przez Klienta ceny nabycia Produktów bądź Usług nabywanych w Sklepie internetowym,
 • uprawnienia Klienta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od umowy nabycia Produktów bądź Usług,
 • zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, składania Zamówień, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) i telefon.
 2. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego oraz składanie Zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji.
 4. Aby złożyć zamówienie na Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego konieczne jest jednak wypełnienie Formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez podanie danych określonych w pkt 13 (a) niniejszego Regulaminu.
 5. Rozliczenia transakcji nabycia Usług w Sklepie Internetowym przeprowadzane są wyłącznie za pośrednictwem Przelewy 24 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin. 

INFORMACJE O PRODUKTACH I USŁUGACH

 1. Informacje o Produktach i Usługach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego podawane są w złotych; Całkowity koszt zamówienia (tj. ceny wszystkich Produktów bądź Usług objętych tym samym Zamówieniem) wskazany jest w Formularzu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 3. NZOZ VIAMED zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów bądź Usług, rodzaju Produktów bądź Usług, zakresu udzielanych świadczeń.
 4. Usługi nabyte przez Klienta w Sklepie Internetowym mogą być realizowane w NZOZ VIAMED co jednoznacznie jest określone w procesie składania Zamówienia.

WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

 1. Klient może składać Zamówienia na Usługi dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz przerw technicznych.
 2. NZOZ VIAMED nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, w chwili zawierania transakcji w Sklepie Internetowym oraz błędów oprogramowania i innych wad urządzenia końcowego Klienta.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji
 1. Zamówienie traktuje się jako prawidłowo złożone, kiedy Klient prawidło skonfigurował Usługę oraz dokonał pełnej wpłaty.
 2. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych, wskazanych w punkcie 13 (a) powyżej, niezbędnych do stworzenia zamówienia.
 3. Zamówienie niepełne lub co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane ręcznie przez obsługę NZOZ VIAMED. 
 4. Zamówienie uznaje się za anulowane przez Klienta, jeżeli nie wpłynie opłata za złożone Zamówienie.
 5. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:
 • podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia,
 • braku możliwości kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail,
 • nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta,
 • użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie Internetowym, podszywania się pod inną osobę.

PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Pełna kwota należna za Zamówienie jest widoczna w podsumowaniu każdego Zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity koszt nabytych przez Klienta Usług.
 2. Płatności za Zamówienie mogą być realizowane za pośrednictwem Przelewy 24, przelewem.
 3. Prawidłowe opłacenie Zamówienia oznacza zakupienie Produktu bądź Usługi w Sklepie Internetowym.

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA/ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Warunkiem możliwości zwrotu zakupionej usługi jest bark zrealizowanej usługi. W przypadku rozpoczęcia korzystania ze świadczeń medycznych nie jest możliwe odstąpienie od umowy.

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym , przetwarzane są przez Joanna Mirowska-Wieczorek ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Psychosomatyczna VIAMED ul. Szewska 6a, 20-086 Lublin (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z Usług. NZOZ VIAMED przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizowania sprzedaży Usług nabytych w Sklepie Internetowym.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, NZOZ VIAMED przetwarza dane osobowe również w celach marketingowych.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

REKLAMACJE

 1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Internetowego można przekazać pocztą elektroniczną na adres: pzpviamed@wp.pl.
 1. Reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: pzpviamed@wp.pl lub ul. Szewska 6a, 20-086 Lublin.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.07.2022r.

Adres
20-086 Lublin, ul. Szewska 6a
Dojazd Komunikacja miejską:
Przystanek na ul. Wodopojnej
Linie nr: 17, 6, 1, 39, 23, 22
Telefon
81 506 58 58
Rejestracja przychodni czynna
poniedziałek-piątek 8:30-20:00
Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek
8:30 – 20:00
© Copyright 2022 VIAMED